Prodáváte dům?

Pokud ano, pozorně čtěte, protože byste měli vědět, že:

DSC_1042.JPG

musíte nejenom předat při prodeji domu novému vlastníkovi Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), ale také kompletní dokumentaci skutečného provedení stavby.
Průkaz energetické náročnosti budovy nemusíte předat pouze v případě, pokud je stavba postavena před rokem 1947 a je od té doby v původním stavu. 

Právní úprava povinného držení dokumentace skutečného provedení stavby, popř. zjednodušená dokumentace stavby (pasport stavby), je v České republice uzákoněna ve dvou předpisech – Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (známý hlavně jako „stavební zákon“) a dále pak vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Co říká Zákon č.183/2006 Sb. Zákon s územním plánování a stavebním řádu, známý jako „stavební zákon"?

Dokumentace skutečného provedení stavby
(1) Vlastník stavby je povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby. Při změně vlastnictví ke stavbě odevzdá dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
(2) Nejsou-li zachovány doklady, z nichž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena, platí, že stavba je určena k účelu, pro který je svým stavebně technickým uspořádáním vybavena. Jestliže vybavení stavby vyhovuje několika účelům, má se za to, že stavba je určena k účelu, ke kterému se užívá bez závad.
(3) Neplní-li vlastník stavby povinnost podle odstavce 1, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám.
(4) Není-li třeba dokumentaci pořízenou podle odstavce 1 nebo 3 doplnit, změnit nebo jinak přepracovat, stavební úřad ji ověří a  po jednom ověřeném vyhotovení zašle vlastníkovi stavby a obecnímu úřadu, v jehož správním obvodu se stavba nachází, není-li sám  stavebním úřadem, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu. To platí i pro dokumentaci skutečného provedení stavby předloženou stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.
(5) Za vlastníka stavby podle odstavců 1, 3 a 4 se považuje společenství vlastníků jednotek podle zvláštního právního předpisu).
(6) Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby stanoví prováděcí právní předpis.


Při změně vlastnictví ke stavbě (prodej domu, chaty apod.), odevzdá tedy dosavadní vlastník dokumentaci novému vlastníkovi stavby.
Pokud ji stavebník nemá, je povinen tuto dokumentaci pořídit.

Umožňuje-li to zákon, postačí zjednodušený pasport stavby. To je např. možné v situaci, kdy stavba byla v minulosti řádně povolena a 
zkolaudována, dochovaly se doklady či jiné důkazy o jejím řádném povolení a slouží svému účelu, ale ověřená dokumentace odpovídající 
jejímu skutečnému provedení nebyla dochována, příp. nebyla vůbec pořízena nebo není v náležitém stavu. Pak postačí zjednodušený pasport. Jeho vyhotovení stojí cca 10–20 tisíc Kč.

Co hrozí, pokud prodávající neuposlechne a dokumentaci nedodá?

Kromě toho, že se kupující bude na prodávající určitě hodně zlobit, hrozí prodávajícímu ze strany stavebního úřadu pokuta.

Tuto upravuje zvláštní předpis, který se nazývá zákon o územním plánování a stavebním řádu, a její výše může být až 25000,-Kč.  
A pozor, promlčecí doba od uzavření kupní smlouvy je tříletá. Takže kupující má dost času na to, aby prodávajícího spravedlivě udal. 
A pokud prodávající ve správním řízení pokutu dostane, tak její zaplacení se promlčí až za šest let.

Datum publikace článku: 20.03.2023